งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมนูหลัก
รับสมัครงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2557
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
****แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (องค์ประกอบที่ 1) (สายวิชาการ)
ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (องค์ประกอบที่ 1) (ผู้บริหาร)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
แจ้งรายชื่อกรรมการผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2556)
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย

****หนังสือเวียน
ที่ ศธ 0509 (2) /ว 780 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

****กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งจดทะเบียนแล้ว

****ประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน พ.ศ. 2556
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศ เรื่อง ชื่อย่อหน่วยงานและเลขหน่วยงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
****ระเบียบมหาวิทยาลัย
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินการเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการดำเนินงานและการจัดหารายได้ของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) พ.ศ. 2555

****แบบมอบหมายภาระงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
แบบมอบหมายภาระงานของบุคลากร (ตำแหน่งคนงาน)
แบบมอบหมายภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ ช่วงที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2555
แบบมอบหมายงานหรือข้อตกลงในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ช่วงที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2555

ข้อมูลบางอย่างในเวปไซต์เป็น pdf file
ควรติดตั้งโปรแกรม
Acrobat Readerก่อน
    งานบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ เรื่อง อัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย

       ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลใหม่

       จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

       รายละเอียดประกาศสามารถดูได้ที่ www.person.aru.ac.th หน้าแรกของเว็บไซต์ หัวข้อประกาศมหาวิทยาลัย


คลิ๊กที่นี่

แนวทางการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการปรับระบบบริหารงานบุคคล

กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการให้ข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ.2553
กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553

Mambo Template Supplied by Netshine Software Limited