งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เมนูหลัก arrow แบบประเมินประจำปี 2555
แบบประเมิน 2555
[การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1/2555]
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
แบบรายงานภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2555
[ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ]
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พ.ศ.2553
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ พ.ศ. 2553
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ พ.ศ. 2554
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ หรือตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือน
[ลูกจ้างประจำ]
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
การกำหนดอัตราค่าจ้างขุ้นต่ำ-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำส่วนราชการ
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
ระเบียบประทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2544
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

[พนักงานมหาวิทยาลัย]
****ประเมินทดลองการปฏิบัติงาน
แบบประเมินทดลองปฏิบัติงาน (สายวิชาการ)
แบบประเมินทดลองปฏิบัติงาน (สายสนับสนุน)
****ประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง
แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง (สายวิชาการ)
แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง (สายสนับสนุน)
****แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2554
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
****แบบรายงานภาระงาน
แบบรายงานภาระงาน (สายวิชาการ)
แบบรายงานภาระงาน (สายสนับสนุน)
****ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองและการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างมหาวิทยาลัย
[พนักงานราชการ]
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
แบบประเมินพนักงานราชการทั่วไป
หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5/18 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

[อาจารย์ประจำตามสัญญา]
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจำตามสัญญา
แบบรายงานภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว

[เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา]
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาสายสนับสนุน
แบบประเมินเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาปฏิบัติงานภาคสนาม(คนงาน)
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกบัญชีค่าจ้าวลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัยซึ่งแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (พ.ศ.2551)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
Mambo Template Supplied by Netshine Software Limited