งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เมนูหลัก arrow หนังสือเวียน
หนังสือเวียน
ที่ นร.1008/ว 4 เรื่องการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
ที่ นร.1004.1/คพร./ว431 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการ
ที่ นร.1008.4/35 เรื่องการจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่
ที่ นร.1008.4/37 เรื่องการจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่ (เพิ่มเติม)
ที่ ศธ 0509(2)/ว363 เรื่องแนวทางปฏิบัติในระหว่างการเตรียมดำเนินการตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่
ที่ กค 0406.5/ว89 เรื่องพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังฯ
ที่ นร.1008.5/45 เรื่องการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการเป็นกรณีพิเศษ
ที่ กค.0422.3/ว92 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาฯ

ที่ ศธ 0509 (2) /ว 780 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา