งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เมนูหลัก arrow กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ขั้นตอน
ขั้นตอนการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์
ขั้นตอนการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์
ขั้นตอนการยื่นเรื่องเสนอผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ข้อกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
****ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ การถอดถอน และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2549
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
****ประกาศ ก.พ.อ.
หลักเกณ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
หลักเกณ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
หลักเกณ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
หลักเกณ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552
หลักเกณ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินในอันดับ ท.11 พ.ศ. 2550
หลักเกณ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินขั้นสูง พ.ศ. 2553
Mambo Template Supplied by Netshine Software Limited