งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เมนูหลัก arrow เกษียณอายุราชการ
เกษียณอายุราชการ
แบบฟอมร์เกษียณอายุราชการ (ข้าราชการ) แบบขอรับ 5300
แบบ สบง.1
แบบ สบง.10
แบบ สรจ.1
แบบ กบข.รง.008-1-2551
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2497
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

แบบฟอมร์เกษียณอายุราชการ (ลูกจ้างประจำ) แบบ กสจ.004-1
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ 2519
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำส่วนราชการ พ.ศ 2537
พระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530


เกษียณอายุราชการปี2549 ข้าราชการเกษียณอายุปี2549
ลูกจ้างประจำเกษียณอายุปี2549

เกษียณอายุราชการปี2550 ข้าราชการเกษียณอายุปี2550
ลูกจ้างประจำเกษียณอายุปี2549 ไม่มี

เกษียณอายุราชการปี2551 ข้าราชการเกษียณอายุปี2551
ลูกจ้างประจำเกษียณอายุปี2551

เกษียณอายุราชการปี2552 ข้าราชการเกษียณอายุปี2552
ลูกจ้างประจำเกษียณอายุปี2552

เกษียณอายุราชการปี2553 ข้าราชการเกษียณอายุปี2553
ลูกจ้างประจำเกษียณอายุปี2553

เกษียณอายุราชการปี 2554
ข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2554
ลูกจ้างประจำเกษียณอายุ ปี 2554

เกษียณอายุราชการปี 2555
ข้าราชการเกษียณอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ปี 2555
ข้าราชการเกษียณอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ปี 2555
ลูกจ้างประจำเกษียณอายุ ปี 2555
Mambo Template Supplied by Netshine Software Limited