งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เมนูหลัก arrow เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สรุป...บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริญาภรณ์ ข้าราชการ
สรุป...บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริญาภรณ์ ลูกจ้างประจำ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 2536

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

บัญชีรายชื่อข้าราชการ ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี พ.ศ. 2549
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำ ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี พ.ศ. 2549

บัญชีรายชื่อข้าราชการ ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี พ.ศ. 2550
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำ ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี พ.ศ. 2550

บัญชีรายชื่อข้าราชการ ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี พ.ศ. 2551
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำ ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี พ.ศ. 2551

บัญชีรายชื่อข้าราชการ ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี พ.ศ. 2552
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำ ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี พ.ศ. 2552

บัญชีรายชื่อราชบัณฑิตและกรรมการตามกฎหมาย ที่พระกรุณา โปรดเกล้า ฯ ปี พ.ศ. 2553
บัญชีรายชื่อข้าราชการ ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี พ.ศ. 2553
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำ ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี พ.ศ. 2553

Mambo Template Supplied by Netshine Software Limited