งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เมนูหลัก arrow มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง กพอ.ใหม่ 21 กันยายน พ.ศ.2553
ตำแหน่งประเภทวิชาการ
      - 1-01 ศาสตราจารย์
      - 1-02 รองศาสตราจารย์
      - 1-03 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
      - 1-04 อาจารย์
ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
      - 2-1-01 ผู้บริหาร
      - 2-1-01-1 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า
      - 2-1-01-2 ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
ตำแหน่งประเภททั่วไป
        ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
      - 4-1-01 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
      - 4-1-01-1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงานพิเศษ
      - 4-1-01-2 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
      - 4-1-01-3 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
        ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
      - 4-3-01 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
      - 4-3-01-1 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงานพิเศษ
      - 4-3-01-2 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน
      - 4-3-01-3 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน
        ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
      - 4-7-01 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
      - 4-7-01-1 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ชำนาญงานพิเศษ
      - 4-7-01-2 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ชำนาญงาน
      - 4-7-01-3 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
        ช่างศิลป์
      - 4-7-04 ช่างศิลป์
      - 4-7-04-1 ช่างศิลป์ ชำนาญงานพิเศษ
      - 4-7-04-2 ช่างศิลป์ ชำนาญงาน
      - 4-7-04-3 ช่างศิลป์ ปฏิบัติงาน
        ช่างเขียนแบบ
      - 4-7-05 ช่างเขียนแบบ
      - 4-7-05-1 ช่างเขียนแบบ ชำนาญงานพิเศษ
      - 4-7-05-2 ช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน
      - 4-7-05-3 ช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน
        ช่างไฟฟ้า
      - 4-7-07 ช่างไฟฟ้า
      - 4-7-07-1 ช่างไฟฟ้า ชำนาญงานพิเศษ
      - 4-7-07-2 ช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
      - 4-7-07-3 ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
        ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
      - 4-8-01 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
      - 4-8-01-1 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงานพิเศษ
      - 4-8-01-2 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน
      - 4-8-01-3 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
        วิทยาการคอมพิวเตอร์
      - 3-1-01 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
      - 3-1-01-1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญพิเศษ
      - 3-1-01-2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญ
      - 3-1-01-3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ
      - 3-1-01-4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
      - 3-1-01-5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
        วิศวกรรมไฟฟ้า
      - 3-7-02 วิศวกรไฟฟ้า
      - 3-7-02-1 วิศวกรไฟฟ้า เชี่ยวชาญพิเศษ
      - 3-1-02-2 วิศวกรไฟฟ้า เชี่ยวชาญ
      - 3-7-02-3 วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการพิเศษ
      - 3-7-02-4 วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการ
      - 3-7-02-5 วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ
        วิศวกรรมโยธา
      - 3-7-03 วิศวกรโยธา
      - 3-7-03-1 วิศวกรโยธา เชี่ยวชาญพิเศษ
      - 3-1-03-2 วิศวกรโยธา เชี่ยวชาญ
      - 3-7-03-3 วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ
      - 3-7-03-4 วิศวกรโยธา ชำนาญการ
      - 3-7-03-5 วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ
        สถาปัตยกรรม
      - 3-7-07 สถาปัตยกรรม
      - 3-7-07-1 สถาปัตยกรรม เชี่ยวชาญพิเศษ
      - 3-1-07-2 สถาปัตยกรรม เชี่ยวชาญ
      - 3-7-07-3 สถาปัตยกรรม ชำนาญการพิเศษ
      - 3-7-07-4 สถาปัตยกรรม ชำนาญการ
      - 3-7-07-5 สถาปัตยกรรม ปฏิบัติการ
ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
        วิเคราะห์นโยบายและแผน
      - 3-1-03 วิเคราะห์นโยบายและแผน
      - 3-1-03-2 วิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ
      - 3-1-03-3 วิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญพิเศษ
      - 3-1-03-4 วิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
      - 3-1-03-5 วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
        นิติการ
      - 3-1-04 นิติกร
      - 3-1-04-2 นิติกร เชี่ยวชาญ
      - 3-1-04-3 นิติกร ชำนาญการพิเศษ
      - 3-1-04-4 นิติกร ชำนาญการ
      - 3-1-04-5 นิติกร ปฏิบัติการ
        บริหารงานบุคคล
      - 3-1-05 บริหารงานบุคคล
      - 3-1-05-2 บริหารงานบุคคล เชี่ยวชาญ
      - 3-1-05-3 บริหารงานบุคคล ชำนาญการพิเศษ
      - 3-1-05-4 บริหารงานบุคคล ชำนาญการ
      - 3-1-05-5 บริหารงานบุคคล ปฏิบัติการ
        บริหารงานทั่วไป
      - 3-1-06 บริหารงานทั่วไป
      - 3-1-06-2 บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญ
      - 3-1-06-3 บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
      - 3-1-06-4 บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
      - 3-1-06-5 บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
        วิชาการพัสดุ
      - 3-1-07 นักวิชาการพัสดุ
      - 3-1-07-2 นักวิชาการพัสดุ เชี่ยวชาญ
      - 3-1-07-3 นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
      - 3-1-07-4 นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
      - 3-1-07-5 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
        วิชาการสถิติ
      - 3-1-08 วิชาการสถิติ
      - 3-1-08-1 วิชาการสถิติ เชี่ยวชาญพิเศษ
      - 3-1-08-2 วิชาการสถิติ เชี่ยวชาญ
      - 3-1-08-3 วิชาการสถิติ ชำนาญการพิเศษ
      - 3-1-08-4 วิชาการสถิติ ชำนาญการ
      - 3-1-08-5 วิชาการสถิติ ปฏิบัติการ
        วิเทศสัมพันธ์
      - 3-1-09 นักวิเทศสัมพันธ์
      - 3-1-09-1 นักวิเทศสัมพันธ์ เชี่ยวชาญพิเศษ
      - 3-1-09-2 นักวิเทศสัมพันธ์ เชี่ยวชาญ
      - 3-1-09-3 นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
      - 3-1-09-4 นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ
      - 3-1-09-5 นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
        วิชาการเงินและบัญชี
      - 3-2-01 นักวิชาการเงินและบัญชี
      - 3-2-01-2 นักวิชาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญ
      - 3-2-01-3 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
      - 3-2-01-4 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
      - 3-2-01-5 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
        ตรวจสอบภายใน
      - 3-2-02 นักตรวจสอบภายใน
      - 3-2-02-2 นักตรวจสอบภายใน เชี่ยวชาญ
      - 3-2-02-3 นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
      - 3-2-02-4 นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
      - 3-2-02-5 นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
        โสตทัศนศึกษา
      - 3-3-01 โสตทัศนศึกษา
      - 3-3-01-1 โสตทัศนศึกษา เชี่ยวชาญพิเศษ
      - 3-3-01-2 โสตทัศนศึกษา เชี่ยวชาญ
      - 3-3-01-3 โสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ
      - 3-3-01-4 โสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
      - 3-3-01-5 โสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
        ประชาสัมพันธ์
      - 3-3-02 ประชาสัมพันธ์
      - 3-3-02-2 ประชาสัมพันธ์ เชี่ยวชาญ
      - 3-3-02-3 ประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
      - 3-3-02-4 ประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
      - 3-3-02-5 ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
        วิทยาศาสตร์
      - 3-5-01 วิทยาศาสตร์
      - 3-5-01-1 วิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญพิเศษ
      - 3-5-01-2 วิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญ
      - 3-5-01-3 วิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
      - 3-5-01-4 วิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
      - 3-5-01-5 วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
        จิตวิทยา
      - 3-6-12 จิตวิทยา
      - 3-6-12-1 จิตวิทยา เชี่ยวชาญพิเศษ
      - 3-6-12-2 จิตวิทยา เชี่ยวชาญ
      - 3-6-12-3 จิตวิทยา ชำนาญการพิเศษ
      - 3-6-12-4 จิตวิทยา ชำนาญการ
      - 3-6-12-5 จิตวิทยา ปฏิบัติการ
        วิศวกรรม
      - 3-7-08 วิศวกร
      - 3-7-08-1 วิศวกร เชี่ยวชาญพิเศษ
      - 3-7-08-2 วิศวกร เชี่ยวชาญ
      - 3-7-08-3 วิศวกร ชำนาญการพิเศษ
      - 3-7-08-4 วิศวกร ชำนาญการ
      - 3-7-08-5 วิศวกร ปฏิบัติการ
        วิชาการศิลป์
      - 3-7-09 นักวิชาการช่างศิลป์
      - 3-7-09-2 นักวิชาการช่างศิลป์ เชี่ยวชาญ
      - 3-7-09-3 นักวิชาการช่างศิลป์ ชำนาญการพิเศษ
      - 3-7-09-4 นักวิชาการช่างศิลป์ ชำนาญการ
      - 3-7-09-5 นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ
        นักวิชาการศึกษา
      - 3-8-01 นักวิชาการศึกษา
      - 3-8-01-2 นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญ
      - 3-8-01-3 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
      - 3-8-01-4 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
      - 3-8-01-5 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
        บรรณารักษ์
      - 3-8-02 บรรณารักษ์
      - 3-8-02-1 บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญพิเศษ
      - 3-8-02-2 บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญ
      - 3-8-02-3 บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ
      - 3-8-02-4 บรรณารักษ์ ชำนาญการ
      - 3-8-02-5 บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
        นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
      - 3-8-03 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
      - 3-8-03-2 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชี่ยวชาญ
      - 3-8-03-3 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการพิเศษ
      - 3-8-03-4 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ
      - 3-8-03-5 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ
        วิจัย
      - 3-8-04 นักวิจัย
      - 3-8-04-1 นักวิจัย เชี่ยวชาญพิเศษ
      - 3-8-04-2 นักวิจัย เชี่ยวชาญ
      - 3-8-04-3 นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
      - 3-8-04-4 นักวิจัย ชำนาญการ
      - 3-8-04-4(1) เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ
      - 3-8-04-5 นักวิจัย ปฏิบัติการ
      - 3-8-04-5(1) เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติการ
        เอกสารสนเทศ
      - 3-8-05 เอกสารสนเทศ
      - 3-8-05-1 เอกสารสนเทศ เชี่ยวชาญพิเศษ
      - 3-8-05-2 เอกสารสนเทศ เชี่ยวชาญ
      - 3-8-05-3 เอกสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ
      - 3-8-05-4 เอกสารสนเทศ ชำนาญการ
      - 3-8-05-5 เอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ
Mambo Template Supplied by Netshine Software Limited