งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เมนูหลัก arrow ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทุน
ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทุน
รายงานการประชุม คณะกรรมการ การให้ทุนการศึกษา การฝึกอบรม และดูงาน (ครั้งที่ 1/2554)

การขอรับทุน
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2555

ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน เพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
สัญญาให้ทุน
คู่มือทุน
แบบหนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนชะรำหนี้กรณีผิดสัญญารับทุน
สัญญารับทุนอุดหนุนทุนการศึกษา
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับประเภททุน
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.2/ว83 ลงวันที่ 26 กันยายน 2549
หลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณาให้ทุนบุคลากร
แหล่งทุนเพื่อการศึกษาในต่างประเทศ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบฟร์อมสัญญาให้ทุน กจ.พ. 07 (มร.อย.)
แบบรายงานผลการศึกษา ลาศึกษาต่อภาคปกติ
แบบเหตุผลความจำเป็นและโครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฎิบัติราชการ
แบบขอขยายระยะเวลาลาศึกษาต่อ
แบบหนังสือรับสภาหนี้ผ่อนชำระกรณีผิดสัญญารับทุน
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัตงานวิจัย
สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศนอกเวลา(สำหรับข้าราชการครู)
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ
หนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบขอลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงานต่อ
แบบสัญญาให้ทุน กจ.พ. 07 (มร.อย. พ.ศ. 2552)
แบบฟอร์มกรอกสถานที่พักสามารถติดต่อได้
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ
แบบเหตุผลความจำเป็นและโครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฎิบัติราชการ
ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาปรับวุฒิ (ข้าราชการ)
ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาปรับวุฒิ (พนม.)
แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
แบบโครงการหรือแนวทางการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ดูงาน
แบบลาไปศึกษา ฝีกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
แบบสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา กจ.พ.09 อย.
สัญญาของข้าราชการที่ไปปฎิบัตืงานระหว่างประเทศ
สัญญาให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
Mambo Template Supplied by Netshine Software Limited