งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เมนูหลัก
สถิติบุคลากรเดือนธันวาคม พ.ศ.2555
ข้อมูลสถิติบุคลากร
ข้าราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำตามสัญญา
อาจารย์ประจำตามสัญญา
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
บุคลากรสายสนับสนุน
ข้าราชการ สายสนับสนุน
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
โรงเรียนสาธิต
สาธิตมัธยม
ประถมสาธิต
สาธิตปฐมวัย
Mambo Template Supplied by Netshine Software Limited