งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เมนูหลัก arrow แบบประเมินประจำปี 2556
แบบประเมิน 2556
[การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556]
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ระดับผู้บริหาร
แบบ ปม.บ 1
แบบ ปม.บ 2
แบบ ปม.บ 3
แบบ ปม.บ 4
สายวิชาการ
แบบ ปม.ว 1
แบบ ปม.ว 2
แบบ ปม.ว 3
แบบ ปม.ว 4
สายสนับสนุนวิชาการ
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบ ปม.ส 1
แบบ ปม.ส 2
แบบ ปม.ส 3
แบบ ปม.ส 4
Mambo Template Supplied by Netshine Software Limited