งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา




เมนูหลัก arrow แบบประเมิน 2557
แบบประเมิน 2557
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ข้าราชการ
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วย การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการ พ.ศ. 2554
ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของข้าราชการ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. 2554
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ พ.ศ. 2553
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน พ.ศ. 2556
ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

พนักงานราชการ
คำอธิบาย ประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6)
ประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ลูกจ้างประจำ
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
ข้อบังคับฯ พ.ศ. 2554
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544
หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

แบบประเมิน
แบบประเมินผู้บริหาร แบบ ปม.บ.1
แบบประเมินผู้บริหาร แบบ ปม.บ.2
แบบประเมินผู้บริหาร แบบ ปม.บ.3
แบบประเมินผู้บริหาร แบบ ปม.บ.4
แบบประเมินสายวิชาการ แบบ ปม.ว.1
แบบประเมินสายวิชาการ แบบ ปม.ว.2
แบบประเมินสายวิชาการ แบบ ปม.ว.3
แบบประเมินสายวิชาการ แบบ ปม.ว.4
แบบประเมินสายสนับสนุนวิชาการ แบบ ปม.ส.1
แบบประเมินสายสนับสนุนวิชาการ แบบ ปม.ส.2
แบบประเมินสายสนับสนุนวิชาการ แบบ ปม.ส.3
แบบประเมินสายสนับสนุนวิชาการ แบบ ปม.ส.4
แบบประเมินพนักงานราชการ แบบ พรก.1
แบบประเมินพนักงานราชการ แบบ พรก.2
แบบประเมินพนักงานราชการ แบบ พรก.3
แบบประเมินลูกจ้างประจำ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
Mambo Template Supplied by Netshine Software Limited