งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เมนูหลัก arrow บริการแบบฟอร์ม
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
งานสิทธิประโยชน์และบริการบุคลากร
แบบขอหนังสือรับรอง
บันทึกข้อความ กบค.ธ.19
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบคำร้องขอเปลี่ยนสถานภาพชื่อตัว ชื่อสกุล
แบบใบลาอุปสมบท
แบบขอลงชื่อปฏิบัติราชการ กบค.ธ.15
แบบใบลาติดตามคู่สมรส กบค.ธ.14
แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
แบบคำขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด กบค.ธ.13
แบบใบขอขออนุญาตเปลี่ยนเวร กบค.ธ.10
แบบใบขอขออนุญาตเปลี่ยนเวร กบค.ธ.10
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ กบค.21 (สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ)
แบบหนังสือขอลาออก กบค.22 (สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่)
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
แบบใบเบิก กศ.บป.จันทร์,พุธ,ศุกร์ และ, เสาร์,อาทิตย์ กบค.ธ.02
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือแบบขอมีบัตรประจำตัวใหม่
แบบคำขอรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล กบค.ธ.07
แบบใบลาไปประกอบพิธีฉัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
หนังสือยินยอมให้บุคคลอื่นถ่ายทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ / ก.พ.7) และเอกสารอื่น ๆ กบค.4-2
แบบขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แบบคำขอรับโอน
งานพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม
แบบคำขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
แบบใบขออนุญาตไปราชการสายวิชาการ
แบบใบขออนุญาตไปราชการสายสนับสนุน
แบบใบขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ
แบบใบขอยกเลิกไปราชการ กบค.ธ.20
แบบขออนุญาตขอใช้รถมหาวิทยาลัย กบค.ธ.04
แบบขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ
แบบ 2 สำหรับผู้เดินทางระดับ 8 ลงมา
แบบ 1 สำหรับผู้เดินทางระดับ 9 ขึ้นไป
แบบหนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ในประเทศ
แบบหนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ต่างประเทศ
ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ (ข้าราชการ)
ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
แบบรายงานผลการศึกษาสำหรับข้าราชการที่ได้รับอนุญาตไปศึกษาต่อประเภท ก.หรือ ข.
แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พนักงานราชการ อาจารย์ประจำตามสัญญา มรอย.
สัญญาจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
สัญญาจ้างพนักงานราชการ กบค.02
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (กรณีรับทุน/มีภาระผูกพัน)
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
สัญญาจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาเข้าปฏิบัติงาน(ระยะเวลา 3 ปี)
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ กบค.5-1/1