งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เมนูหลัก arrow ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
[ข้าราชการ]
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการปีงบประมาณ 2551
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ตารางการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ประมวลคำถาม - คำตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
[พนักงานมหาวิทยาลัย]
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง บัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ การสรรหา และการเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย

[พนักงานราชการ]
รายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานราชการ
หนังสือที่ นร 1008.5/47
เรื่อง เครื่องแบบพิธีการพนักงานราชการ พ.ศ.2552
เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2552
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

[อาจารย์ประจำตามสัญญา]
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง บัญชีค่าจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญา
[เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา]
เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

[ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชาวต่างประเทศ]
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้าง พ.ศ.2550
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้าง
บัญชีปรับเทียบอัตราค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำและระดับขั้นงานตามระบบใหม่ คลิ๊กที่นี่...
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับ [ช้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชาวต่างประเทศ]
แบบแสดงความจำนงในการขอขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ.1

แบบรายงานภาระงานทางวิชาการ ก.พ.อ.2
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้ของ มร.อย. พ.ศ.2549
ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย...ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งและแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง บัตรประจำตัวอาจารย์ประจำตามสัญญา พ.ศ.๒๕๕๐
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง บัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๐

พระราชกฤษฏีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉนับที่ 3)(พ.ศ.2550)

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้วยเงินรายได้ พ.ศ.2550
ข้อบังคับ
ว่าด้วย การร้องทุกข์และพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2554
ว่าด้วย การสอนสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย พ.ศ.2554
ว่าด้วย การสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2554

ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2551
ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งและแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ...

ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
แบบสำรวจความเห็น ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...
ข้อมูลประกอบ ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
พระราชกฤษฎีกา เบื้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านพ.ศ.2547
ระเบียบ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินการเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการดำเนินงานและการจัดหารายได้ของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) พ.ศ. 2555
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการลาของอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ.2554
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ 2535
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ 2539
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ 2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้วยเงินรายได้ พ.ศ.2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดบริการและการจัดรายได้ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินบำรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินบำรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้ของ มร.อย. พ.ศ.2549

ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ค่าตอบแทนการดำเนินการโครงการจัดการเรียนการสอน กศ.บป. (ฉบับที่ 2)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
ประกาศ เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาและจัดสรรผู้เข้าพักอาศัยในที่พัก
ประกาศ เรื่อง บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2552
ประกาศ ชื่อหน่วยงาน ชื่อย่อหน่วยงานและเลขหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประกาศ มาตรฐานภาระงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ.2552
ประกาศ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2550
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน มรอย.พ.ศ.2549
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง บัตรประจำตัวอาจารย์ประจำตามสัญญา พ.ศ.๒๕๕๐
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง บัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๐
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยข้าราชการสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนของข้าราชการสถาบันอุดมศึกษา

แนวทางการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการปรับระบบบริหารงานบุคคล
กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการให้ข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ.2553
กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
กฎหมาย และอื่น ๆ
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการปีงบประมาณ 2549
หนังสือคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ ที่ นร 1008.1/ว11 ลงวันที่ 27 กันยายน 2548
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
กฏ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2548

รวมกฏหมายต่อเวลาุราชการ
หนังสือ ที่ ศธ 0509.2/ว 225 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
หนังสือ ที่ ศธ 0509(2)/ว 983 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

Mambo Template Supplied by Netshine Software Limited