งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เมนูหลัก
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
งานสิทธิประโยชน์และบริการบุคลากร
แบบขอหนังสือรับรอง
บันทึกข้อความ กบค.ธ.19
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบคำร้องขอเปลี่ยนสถานภาพชื่อตัว ชื่อสกุล
แบบใบลาอุปสมบท
แบบขอลงชื่อปฏิบัติราชการ กบค.ธ.15
แบบใบลาติดตามคู่สมรส กบค.ธ.14
แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
แบบคำขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด กบค.ธ.13
แบบใบขอขออนุญาตเปลี่ยนเวร กบค.ธ.10
แบบใบขอขออนุญาตเปลี่ยนเวร กบค.ธ.10
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ กบค.21 (สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ)
แบบหนังสือขอลาออก กบค.22 (สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่)
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
แบบใบเบิก กศ.บป.จันทร์,พุธ,ศุกร์ และ, เสาร์,อาทิตย์ กบค.ธ.02
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือแบบขอมีบัตรประจำตัวใหม่
แบบคำขอรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล กบค.ธ.07
แบบใบลาไปประกอบพิธีฉัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
หนังสือยินยอมให้บุคคลอื่นถ่ายทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ / ก.พ.7) และเอกสารอื่น ๆ กบค.4-2
แบบขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แบบคำขอรับโอน
งานพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม
แบบคำขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
แบบใบขออนุญาตไปราชการสายวิชาการ
แบบใบขออนุญาตไปราชการสายสนับสนุน
แบบใบขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ
แบบใบขอยกเลิกไปราชการ กบค.ธ.20
แบบขออนุญาตขอใช้รถมหาวิทยาลัย กบค.ธ.04
แบบขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ
แบบ 2 สำหรับผู้เดินทางระดับ 8 ลงมา
แบบ 1 สำหรับผู้เดินทางระดับ 9 ขึ้นไป
แบบหนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ในประเทศ
แบบหนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ต่างประเทศ
ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ (ข้าราชการ)
ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
แบบรายงานผลการศึกษาสำหรับข้าราชการที่ได้รับอนุญาตไปศึกษาต่อประเภท ก.หรือ ข.
แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พนักงานราชการ อาจารย์ประจำตามสัญญา มรอย.
สัญญาจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
สัญญาจ้างพนักงานราชการ กบค.02
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (กรณีรับทุน/มีภาระผูกพัน)
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
สัญญาจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาเข้าปฏิบัติงาน(ระยะเวลา 3 ปี)
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ กบค.5-1/1